آزما گستران اروند

آزما گستران اروند

حمام اولتراسونیک مجهز به مودهای کاری مانند Sweep،Degas می‌باشد. حمام اولتراسونیک از مهمترین تجهیزات جهت گاز زدایی، حباب زدایی، تمیز کردن نمونه‌های گوناگون کارایی دارد.

حمام اولتراسونیک

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان