آزما گستران اروند

ویسکومتر - Viscometer

ویسکومتر جهت اندازه گیری میزان ویسکوزیته، رفتار و گرانروی مایعات از آن استفاده می شود. در واقع ویسکومتر جهت اندازه گیری مقاومت مایعات در برابر تغییر شکل به کار برده می شود و پارامترهای مختلفی مانند دما، تنش و فشار مکانیکی در این اندازه گیری موثر هستند.

بدون عنوان

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Viscosity measuring range
Viscosity accuracy
Viscosity repeatability
Speed
Operating mode
Working temperature
Connection for ext. temperature sensor
Graph function
Overload protection
IP