آزما گستران اروند

هیتر استیرر

هیتر استیرر تکخانه با قیمت مناسب و گارانتی معتبر در سایت آزما گستران اروند. هیتر استیرر مجهز به یک صفحه پلیت گرم شونده با موتور مگنت استیرر بوده است.

هیتر استیرر IKA

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Stirring quantity (H2O)
Direction of rotation
Speed range
Speed Control
Heat Control
display set-value and actual-value
Heating temperature range
Plate dimension
Heating rate
Heat Control Accuracy of heating plate (at 100⁰c)
IP
Setting Accuracy Speed
Connection for ext. temperature sensor
Timer
HCA with ext. PT1000 (500mL H2O, 600rpm, 50⁰c)