آزما گستران اروند

شیکر آزمایشگاهی

شیکر یکی از تجهیزات پرکاربرد در هر آزمایشگاه بوده است. شیکر آزمایشگاهی از سه مدل لوله، اوربیتال ارلن و بالن، فلاسک تشکیل شده است.

شیکر

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Permissible shaking weight (incl. attachment)
Type of movement
Shaking stroke
Speed range
Permissible ON time
Speed display
Operating mode
Protection class
Timer display
Timer
Dimensions (WxHxD) (mm)