آزما گستران اروند

رفراکتومتر

جهت تعیین میزان غلظت یک ماده در یک محلول از رفراکتومتر استفاده می‌شود. برای خرید رفراکتومتر با میفیت بالا و عملکرد مناسب با مشاوران فروش آزماگستران تماس حاصل فرمایید.

بدون عنوان

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Scales
Measurement range
Resolution
Measurement Accuracy
Measurement Period
Temperature Control
Temp. Control range
Temperature Compensation
Temp Measurement Range