آزما گستران اروند

چمبر پایداری

کمپانی BINDER تولید کننده انواع چمبر پایداری تست دما و رطوبت، انواع انکوباتور،آون و ... می‌باشد. چمبر تست پایداری، شرایط محیطی لازم را جهت تست پایداری رنج گسترده ای از نمونه‌ها مهیا مینماید.

چمبر پایداری

طبقه بندی
محدوده قیمت

تاتومان ازتومان
Temperature Range
Interior Volume
Humidity range
Setting accuracy temperature
Setting accuracy humidity
Temperature sensor
Auto SAFETY
Internal Dimension ( W x H x D ) mm